فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

مجـموعـه جـدیـد گـره

طرحهای برگرفـتـه از نقوش سنتـی ایرانی

مجـموعـه گـره

طرحهای برگرفـته از نقوش سنتی ایرانی

فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

فـروشــگاه گــره

برای دیدن همه محصولات کلیک کنید.

بـسته بـنـدی هـای گـره

مجموعه گره محصولات خود را در سه نوع بسته بندی به صورت دوستدار محیط زیست، هدیه اقتصادی و هدیه ویژه ارائه می نماید، در تولید بسته بندی دوستدار محیط زیست استفاده کمتر از کاغذ در راستای حفظ محیط زیست مد نظر بوده است. جعبه هدیه اقتصادی و جعبه هدیه ویژه به منظور برآوردن نیازهای مشتریان به کالاهای هدیه و لوکس می باشد. لازم به ذکر است جورابهای موجود در هر سه نوع جعبه هیچگونه تفاوت کیفیت با یکدیگر نداشته و فقط این امر در جهت پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مشتریان، افزایش قدرت انتخاب و حفظ محیط زیست می باشد.

۲۸,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها

۲۸,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها

۲۸,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها